voorwaarden 

 • Design van websites, logo`s en
       huistijlen.
      
  Read More

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trendyflash.nl   Webdesign
 

Voorwaarden design

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen Trendyflash en de opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk door Trendyflash schriftelijk zijn vastgelegd.
2 Offerte
2.1 Trendyflash biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.
2.2 Een door u ondertekende opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst. Zowel de opdrachtgever als Trendyflash dienen zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengt.
3 Onderhoud
3.1 Zolang Trendyflash de website onderhoudt worden wijzigingen of toevoegingen uitsluitend door Trendyflash uitgevoerd.
4 Ontwikkeling producten
4 .1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever accoord is gegaan.
4 .2 De voortgang van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan Trendyflash worden gestuurd.
4 .3 Na het bouwen van de website wordt de opdrachtgever online op de hoogte gesteld zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden opgenomen. Hierbij gaat Trendyflash uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat na de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.
5 Oplevering
5 .1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product. Bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever.
5 .2 Levertijd is drie weken na eerste betaling.
6 Betaling
6 .1 Vooraf 50% van het faktuurbedrag na goedkeuring van de offerte, de resterende 50% na gereedkoming van het product.
6 .2 Extra kosten ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een project zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd.
6 .3 Trendyflash hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6 .4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 35 euro administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn. Tevens behoudt Trendyflash zich het recht voor de opdracht te staken en/of de website offline te halen.
6 .5 Voor webspace en domeinnaamregistratie ontvangt de opdrachtgever jaarlijks een faktuur .
7 Copyright
7 .1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven in rechten eigendom van Trendyflash .
7 .2 Trendyflash is niet verantwoordelijk voor de inhoud
(tekstueel en visueel) die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.
7 .3 Trendyflash behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.
8 Vertrouwelijke informatie
8 .1Trendyflash zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.
8 .2 Trendyflash zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de opdrachtgever. Bijvoorbeeld in geval van promotie van de website.

 
Webdesign Zuid Holland Trendyflash.nl                Contact
  Webdesign Rotterdam
Design en websitepromotie

    HOME

    WEBDESIGN

    WEBSITE PROMOTIE

    WEBSITE TOOLS

    PORTFOLIO

    ONS TEAM